Informatie over gegevensbescherming volgens de artikelen 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

Met dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons alsmede over de rechten waarop u recht heeft in het kader van gastdiensten.

Alle informatie is geldig vanaf juni 2022, wijzigingen voorbehouden.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

DER Touristik Destination Service AG
Bedrijfsroute 9b
8832 Wilen bij Wollerau
Zwitserland
dataprivacy.guestservice@dertouristik.com

Als u vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: dataprivacy.guestservice@dertouristik.com.

2. Welke gegevens en welke bronnen gebruiken we?

Wij verwerken gegevens die wij ontvangen ter ondersteuning van uw reis of op basis van uw toestemming. Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld als onderdeel van de reisopdracht of andere opdracht.

Als u ons als reisaanvrager persoonlijke gegevens van andere personen (bijv. medereizigers) verstrekt, inclusief bijzondere persoonlijke gegevens waaruit bijv. gezondheid, religie of seksleven kan worden geopenbaard (Art. 9 (1) AVG), moet u ervoor zorgen dat zij hiermee akkoord gaan en dat u de gegevens mag doorgeven. U moet ervoor zorgen dat deze personen weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt en welke rechten zij hebben.

Voor zover nodig verwerken wij de volgende categorieën gegevens:

 • Identificatie-/authenticatiegegevens (bijv. naam en voornaam, boekingsnummer)
 • Demografische gegevens (bijv. leeftijd en geboortedatum)
 • Fysieke kenmerken (bijv. geslacht)
 • Communicatiegegevens (bijv. e-mailadres, correspondentie met telefoonnummers, e-mailcorrespondentie)
 • Reisgegevens (bijv. geboekte producten/diensten)
 • Gedrag (bv. gedrag op onze websites, locatie, …)
 • Gevoelige gegevens (vb. gezondheid, religie, ...)
 • voorkeuren

3. Op welke rechtsgrond en met welk doel worden uw gegevens gebruikt?

3.1 Noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd of de nakoming van contractuele verplichtingen met u (Art. 6 par. 1 lit. b AVG)

 • Het regelen en uitvoeren van de reis/geboekte diensten, incl. klachten- en crisismanagement
 • Voor het verstrekken van contactmogelijkheden aan ons (bijvoorbeeld via contactformulieren)

3.2 Vanwege wettelijke vereisten (Art. 6 par. 1 lit. c AVG)
We zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten (bijvoorbeeld belastingwetten). De doeleinden van verwerking omvatten het voldoen aan belastingwetgeving/officiële controle- en rapportageverplichtingen, evenals opslag onder financieel en fiscaal recht.

3.3 Gegevensverwerking voor de bescherming van vitale belangen (Art. 6 lid 1 lit. d AVG)
We verwerken uw gegevens in individuele gevallen om uw vitale belangen te beschermen, bijvoorbeeld om hulpdiensten te kunnen voorzien van een evacuatielijst in noodsituaties. De gegevens worden verwijderd nadat de vereiste bewaartermijnen zijn verstreken.

3.4 Om legitieme belangen te beschermen (Art. 6 par. 1 lit. f AVG)
In het kader van een belangenafweging, ter bescherming van gerechtvaardigde belangen, kunnen uw gegevens door ons of door rechtmatige derden worden gebruikt. Dit wordt gedaan voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van contactmogelijkheden (contactformulier)
 • Verdere ontwikkeling van reisdiensten en aanvullende producten
 • Beweren van juridische claims en verdediging in juridische geschillen
 • Preventie en opsporing van fraude en misdaad
 • Verwerken van aanvragen en verstrekken van de nodige informatie
 • Zorgen voor IT-beveiliging en beschikbaarheid van IT-activiteiten

Ons belang bij de respectieve verwerking vloeit voort uit de respectieve doeleinden en is verder van economische aard (winst genereren, vermijden van juridische risico's, efficiënte taakvervulling, levering en beveiliging van onze diensten).

Voor zover het specifieke doel dit toelaat, verwerken wij uw gegevens pseudoniem.

3.5 Op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG)
Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, is deze toestemming de rechtsgrond voor de daar genoemde verwerking. In het bijzonder hebt u mogelijk ingestemd met de overdracht van informatie per e-mail. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactadres. De intrekking geldt alleen voor toekomstige verwerkingen, niet voor verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in overeenstemming met de vereisten van de AVG en alleen voor zover dit op een wettelijke basis is toegestaan. Uw gegevens worden alleen bekendgemaakt aan die instanties die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of om hun respectievelijke taken uit te voeren, bijv.

 • Interne kantoren teleurgesteld over de bemiddeling, implementatie van reisbegeleiding/afhandeling van uw aanvraag
 • Bestemmingsbureau (transfer en eventueel excursieorganisatie)
 • Vervoersdienstverleners (bijv. busbedrijven, autoverhuurbedrijven)
 • Accommodatie-exploitanten (bijv. hotels)
 • Dienstverleners van andere geboekte diensten of partners voor de uitvoering van reisondersteuning (bijv. excursieaanbieders)
 • Daarnaast kunnen de volgende instanties uw gegevens ontvangen:
  • Door ons ingeschakelde verwerkers (art. 28 AVG), met name op het gebied van IT-diensten, die uw gegevens voor ons verwerken in overeenstemming met uw instructies
  • Openbare kantoren en instellingen (ambassades van het land van bestemming) in het geval van een wettelijke of officiële verplichting (opslagverplichtingen, VISA-aankopen, verkrijgen van toelatingseisen) en
  • Overige functies waarvoor u ons toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking

5. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

Voor zover nodig verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die ook het aangaan en uitvoeren van een contract omvat en om onze rechten te verdedigen. Bovendien zijn we onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen die voortvloeien uit nationale wetgeving.

Tenzij anders bepaald door de bijzondere wet, duurt de bewaarplicht 10 jaar in overeenstemming met het Zwitserse Wetboek van Verplichtingen, beginnend op het einde van het boekjaar.

Uw persoonlijke gegevens worden op basis van uw toestemming verwijderd zodra het doel is bereikt of totdat deze wordt ingetrokken.

6. Worden mijn gegevens doorgegeven aan een derde land?

Wij geven uw gegevens alleen door aan ontvangers buiten de reikwijdte van de verordening van de AVG als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of de uitvoering van diensten of wettelijk vereist is of als u ons uw toestemming hebt gegeven. Deze gegevensverwerking is een toegestane uitzondering op artikel 49 AVG.

Voor zover een doorgifte naar een derde land plaatsvindt bij het gebruik van verwerkers, is dit onder meer beveiligd met EU-modelcontractbepalingen in overeenstemming met artikel 46, lid. 2 letter c AVG. Indien nodig worden de EU-modelcontractbepalingen aangevuld met verdere contractuele garanties.

7. Heb ik bepaalde rechten?

U hebt het recht op informatie (Art. 15 AVG), correctie (Art. 16 AVG), verwijdering (Art. 17 AVG), beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG) onder de respectieve legale termen.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, in overeenstemming met met artikel 21 van de AVG. Dit geldt ook voor zogenaamde "profilering" op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG. Indien gegrond bezwaar wordt gemaakt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. Bezwaar kunt u informeel indienen bij ons contactadres. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG).

Een actuele lijst van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten is te vinden op:
https://www.ldi.nrw.de/
https://www.edoeb.admin.ch

8. Ben ik verplicht mijn gegevens te verstrekken?

In het kader van de uitvoering van de reis hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij doorgaans de totstandkoming van het contract of de uitvoering van de bestelling moeten weigeren of zullen wij een bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en mogelijk moeten beëindigen.

9. Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen?

Voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie maken wij in het algemeen geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 AVG. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, wordt u afzonderlijk geïnformeerd, voor zover dit wettelijk vereist is.

10. Worden mijn gegevens op enigerlei wijze gebruikt voor profilering?

Gebruik voor profileringsdoeleinden vindt niet plaats.