Zgodność chroni firmę i jej pracowników

Compliance oznacza przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych standardów postępowania firmy. Przepisy dotyczące zgodności mają na celu ochronę pracowników i firmy przed szkodami. Stanowią one podstawę naszych codziennych działań i dotyczą wszystkich pracowników, w tym kierowników i dyrektorów zarządzających.

Nasi pracownicy są na bieżąco informowani o naszych przepisach dotyczących zgodności i na żądanie otrzymują osobiste porady. Informacje pochodzące od pracowników lub osób z zewnątrz o ewentualnych uchybieniach, możliwych naruszeniach prawa lub przestępstwach, takich jak korupcja, są sprawdzane z dużą starannością i traktowane z zaufaniem.

Z zespołem ds. zgodności Grupy DER Touristik można skontaktować się drogą e-mailową tutaj.

Zasady behawioralne owocnej współpracy

Nasze zasady postępowania cechuje uczciwość i lojalność: Przestrzegamy prawa, prowadzimy uczciwą konkurencję i jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Jako pion turystyczny Grupy REWE, decydujące znaczenie mają dla nas standardy postępowania Grupy. Są one określone w Kodeksie Postępowania Grupy REWE i są w równym stopniu wiążące dla Grupy DER Touristik. Kodeks Postępowania zawiera zasady naszego postępowania w transakcjach biznesowych oraz we wzajemnych kontaktach. Daje nam orientację, a także jest obowiązkiem dla każdego, kto pracuje na rzecz Grupy REWE.

Więcej informacji na temat zgodności i kodeksu postępowania Grupy REWE można znaleźć tutaj.

REWE Wizualna wskazówka DE 25102022z hinbox szczególnie łatwe jest składanie zawiadomień o zgodności – również anonimowe, jeśli chcesz. Ponadto nowe narzędzie umożliwia płynną, zgodną z zasadami ochrony danych komunikację pomiędzy sygnalistami a odpowiedzialnymi poszczególnymi działami ds. zgodności w Grupie REWE.

Osoby, które chcą przekazać informacje o zgodności bez użycia narzędzia cyfrowego, nadal mogą kontaktować się z „Rzecznikiem Praw Obywatelskich” Grupy REWE.

Rzecznik Praw Obywatelskich Grupy REWE

Grupa REWE wyznaczyła monachijskiego prawnika Andreasa von Máriássy na zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich. Pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi Grupy REWE i Grupy DER Touristik mogą kontaktować się z nim osobiście i anonimowo, jeśli złożą wskazówkę dotyczącą zgodności lub szukają neutralnej osoby kontaktowej zobowiązanej do zachowania poufności. Korzystanie z informacji jest bezpłatne dla sygnalisty, kontakt jest możliwy w języku niemieckim i angielskim.

Rzecznik Praw Obywatelskich:

Andreas von Mariassy
Altheimer Eck 13/II
80331 Monachium
E-mail: mariassy@rae13.de

Skargi dotyczące praw człowieka lub zagrożeń dla środowiska lub naruszenia obowiązków

Nasza procedura reklamacyjna gwarantuje godne zaufania i jednocześnie przejrzyste podejście do rozpatrywania reklamacji dotyczących praw człowieka lub zagrożeń dla środowiska lub naruszenia należytej staranności w tym zakresie. Można zgłaszać podejrzane przypadki np. pracy przymusowej, pracy dzieci, dyskryminacji lub szkodliwego zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, a także szkodliwej emisji hałasu i nadmiernego zużycia wody, które są związane z Grupą DER Touristik. Reklamacje mogą być składane cyfrowo przez pracowników i osoby z zewnątrz za pośrednictwem kanału reklamacyjnego Grupy REWE – także na życzenie anonim.

Reklamacje klientów, na przykład dotyczące jakości produktów i usług Grupy DER Touristik, nie są uważane za skargi dotyczące praw człowieka lub zagrożeń dla środowiska lub naruszenia obowiązków. W tym celu prosimy o kontakt z obszarami obsługi klienta i infoliniami.

Chcielibyśmy wyraźnie zachęcić pracowników i podmioty zewnętrzne do informowania nas o wszelkich podejrzeniach dotyczących praw człowieka i zagrożeń dla środowiska lub naruszenia obowiązków. Składanie skarg w kontekście zawodowym nie może stawiać sygnalistów w niekorzystnej sytuacji. Procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z określonym procesem, który jest również zasady procedury jest ewidencjonowana i spełnia wymogi niemieckiej Ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG), która ma zastosowanie do całej Grupy REWE (w tym nas) ze względu na niemiecką spółkę-matkę. Bezstronne działanie jest gwarantowane przez cały czas, osoby zaangażowane w proces nie są związane instrukcjami i są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Zgłoś naruszenie praw człowieka lub środowiska