Informacje o ochronie danych zgodnie z Art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO)

Za pomocą niniejszej polityki prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, a także o przysługujących Ci prawach w ramach obsługi gości.

Wszystkie informacje obowiązują od czerwca 2022 r., mogą ulec zmianie.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim możesz się skontaktować?

DER Touristik Destination Service AG
Trasa korporacyjna 9b
8832 Wileń koło Wollerau
Szwajcaria
dataprivacy.guestservice@dertouristik.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z następującym adresem e-mail: dataprivacy.guestservice@dertouristik.com.

2. Z jakich danych iz jakich źródeł korzystamy?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy w ramach obsługi Twojej podróży lub na podstawie Twojej zgody. Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. w ramach zlecenia wyjazdowego lub innego zlecenia.

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (np. współpodróżujących) jako osoby ubiegające się o podróż, w tym szczególne dane osobowe, z których można ujawnić np. zdrowie, religię lub życie seksualne (art. 9 ust. 1 RODO), musisz zapewnić, że zgadzają się na to i że możesz przesyłać dane. Musisz upewnić się, że te osoby wiedzą, w jaki sposób ich dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane i jakie przysługują im prawa.

W miarę potrzeb przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Dane identyfikacyjne/uwierzytelniające (np. nazwisko i imię, numer rezerwacji)
 • Dane demograficzne (np. wiek i data urodzenia)
 • Cechy fizyczne (np. płeć)
 • Dane do komunikacji (np. adres e-mail, korespondencja z numerem telefonu, korespondencja e-mail)
 • Dane dotyczące podróży (np. zarezerwowane produkty/usługi)
 • Zachowanie (np. zachowanie na naszych stronach internetowych, lokalizacja, …)
 • Dane wrażliwe (np. zdrowie, religia, ...)
 • Preferencje

3. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu wykorzystywane są Twoje dane?

3.1 Niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, które są wykonywane na Twoje żądanie lub wypełnienia zobowiązań umownych z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Organizowanie i realizacja podróży / zarezerwowane usługi, w tym reklamacje i zarządzanie kryzysowe
 • W celu udostępnienia nam możliwości kontaktu (np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych)

3.2 Ze względu na wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Podlegamy różnym obowiązkom prawnym i wymogom ustawowym (np. przepisom podatkowym). Cele przetwarzania obejmują wypełnienie obowiązków podatkowych/kontrolnych i sprawozdawczych oraz przechowywanie na podstawie prawa finansowego i podatkowego.

3.3 Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
Przetwarzamy Twoje dane w indywidualnych przypadkach, aby chronić Twoje żywotne interesy, np. aby móc udostępnić służbom ratunkowym listę ewakuacyjną w sytuacjach awaryjnych. Dane są usuwane po upływie wymaganych okresów przechowywania.

3.4 W celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W ramach wyważenia interesów, w celu ochrony uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas lub przez uprawnione osoby trzecie. Odbywa się to w następujących celach:

 • Zapewnienie możliwości kontaktu (formularz kontaktowy)
 • Dalszy rozwój usług turystycznych i produktów dodatkowych
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw i przestępstw
 • Przetwarzanie zapytań i udzielanie niezbędnych informacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i dostępności operacji IT

Nasze zainteresowanie odpowiednim przetwarzaniem wynika z odpowiednich celów, a poza tym ma charakter ekonomiczny (generowanie zysków, unikanie ryzyka prawnego, skuteczna realizacja zadań, świadczenie i bezpieczeństwo naszych usług).

W zakresie, w jakim pozwala na to określony cel, przetwarzamy Twoje dane pod pseudonimem.

3.5 Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgoda ta jest podstawą prawną do przetwarzania, o którym mowa. W szczególności mogłeś wyrazić zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt pod naszym adresem kontaktowym. Odwołanie dotyczy wyłącznie przyszłego przetwarzania, a nie przetwarzania, które już miało miejsce.

4. Kto otrzymuje moje dane?

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zgodnie z wymogami RODO i tylko w zakresie, w jakim zezwala na to podstawa prawna. Twoje dane zostaną ujawnione tylko tym organom, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub do wykonywania swoich zadań, np.

 • Urzędy wewnętrzne rozczarowane mediacją, realizacją wsparcia podróży/przetwarzaniem Twojego zapytania
 • Agencja destynacyjna (transfer i ewentualnie organizacja wycieczek)
 • Dostawcy usług transportowych (np. firmy autobusowe, wypożyczalnie samochodów)
 • Operatorzy zakwaterowania (np. hotele)
 • Usługodawcy innych zarezerwowanych usług lub partnerzy w celu realizacji wsparcia podróży (np. dostawcy wycieczek)
 • Ponadto następujące organy mogą otrzymać Twoje dane:
  • Procesorzy, z których korzystamy (art. 28 RODO), w szczególności w zakresie usług IT, którzy przetwarzają dla nas Twoje dane zgodnie z Twoimi poleceniami
  • Urzędy i instytucje publiczne (Ambasady kraju docelowego) w przypadku prawnego lub urzędowego obowiązku (obowiązki składowe, uzyskanie wizy, uzyskanie warunków wjazdu) oraz
  • Inne stanowiska, na które wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych

5. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

W niezbędnym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania naszej relacji biznesowej, co obejmuje również zawarcie i wykonanie umowy oraz w celu obrony naszych praw. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji wynikającym z przepisów krajowych.

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, obowiązek przechowywania trwa 10 lat zgodnie ze Szwajcarskim Kodeksem Zobowiązań, począwszy od końca roku obrotowego.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte na podstawie Twojej zgody niezwłocznie po zrealizowaniu celu lub do odwołania.

6. Czy moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Twoje dane przekazujemy odbiorcom spoza zakresu rozporządzenia RODO tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji działań przedumownych lub realizacji usług lub jest wymagane przepisami prawa lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Takie przetwarzanie danych jest dozwolonym zwolnieniem z Art. 49 RODO.

O ile transfer do kraju trzeciego odbywa się przy użyciu procesorów, jest to zabezpieczone między innymi standardowymi klauzulami umownymi UE zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. c RODO. W razie potrzeby standardowe klauzule umowne UE są uzupełniane kolejnymi zapewnieniami umownymi.

7. Czy mam pewne prawa?

Masz prawo do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przenoszenia danych (art. 20 RODO) zgodnie z odpowiednimi warunki prawne.

Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z art. 21 RODO. Dotyczy to również tzw. „profilowania” na podstawie tego przepisu w rozumieniu Art. 4 ust. 4 RODO. W przypadku zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w tych celach. Sprzeciw można zgłosić nieformalnie na nasz adres kontaktowy. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

Aktualna lista właściwych organów nadzorczych znajduje się pod adresem:
https://www.ldi.nrw.de/
https://www.edoeb.admin.ch

8. Czy istnieje obowiązek podania moich danych?

W ramach realizacji wycieczki musisz podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zebrać. Bez tych danych zwykle będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub realizacji zamówienia lub nie będziemy już mogli wykonać istniejącej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

9. Czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

W celu nawiązania i realizacji stosunków handlowych zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z Art. 22 RODO. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, zostaniesz poinformowany osobno, o ile jest to wymagane przez prawo.

10. Czy moje dane zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane do profilowania?

Wykorzystywanie do celów profilowania nie ma miejsca.